Masterclass - Praktijkgericht coachingsprogramma

voor jongeren met ADHD

Voorlichting en begeleiding

Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Door F.C. Verhulst, F. Verheij M. Danckaerts (red.)

Forensische Psychiatrie

Fundamenten en praktijk

Wat is goede zorg?

Zorg en Welzijn

Professionele zorg vraagt om goed opgeleid personeel. Het ontwikkelen en bijhouden van vakkennis is dan noodzaak, en daartoe biedt het fonds Zorg en Welzijn volop mogelijkheden. Het accent ligt daarbij op studieboeken op HBO- en universitair niveau, maar ook uitgaven voor professionals, tijdschriften en digitale producten maken deel uit van het fonds. Dat kent drie speerpunten: Psychiatrie – volwassenenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, Jeugdgezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. Ook dekt het fonds diverse aandachtsgebieden, waaronder tandheelkunde, medische ethiek en hulpverlening.

> Uitgever Zorg en Welzijn is Sonja Geurts

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg omvat alle organisaties, diensten en instellingen die zich bezig houden met de zorg-, hulp- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Binnen het fonds Zorg en welzijn komen zowel geestelijke, lichamelijke als audiovisuele handicaps aan bod. Het accent ligt op revalidatie en de sociale integratie van de gehandicapte medemens, waarbij ‘zorgzaamheid’, ‘verbondenheid’, ‘respect’ en ‘vertrouwen’ de sleutelbegrippen zijn. Het door Van Gorcum uitgegeven Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert de lezer over wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg aan verstandelijk gehandicapten.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ houdt zich bezig met preventieve zorg aan kinderen van 0-19 jaar, met de nadruk op gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie. Al ruim zestig jaar is Van Gorcum uitgever van een standaard werk over de JGZ: het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg (deel A: Organisatie en deel B: Inhoud). Daarnaast is er een breed scala van titels beschikbaar qua onderwerp variërend van ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechen/De Baecke-Fassaert Motoriektest), borstvoeding en vaccinatie tot opvoedings-problemen, voedingsadvisering, ontwikkelingsstoornissen en kinderrevalidatie. Vanzelfsprekend zijn er veel raakvlakken met de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP)

De kinder- en jeugdpsychiatrie is een deelgebied van de psychiatrie en richt zich op kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar, eventueel met een uitloop naar 21 tot 23 jaar.
Als het gaat om de kinder- en jeugdpsychiatrie is uitgeverij Van Gorcum al sinds jaar en dag marktleider, en dit fondsonderdeel omvat dan ook een veelheid aan titels, waarin nagenoeg alle aspecten van de kinder- en jeugdpsychiatrie aan bod komen. Ook voor de ontstaans-geschiedenis van het vakgebied is er binnen dit fondsonderdeel volop aandacht.

Logopedie

Logopedie is een specialisme dat zich richt op de behandeling van stoornissen op het gebied van taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Daarbij staat het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten centraal, maar ook is er aandacht voor de problematische verwerking van eten en drinken. Bij de titels van het fonds Zorg en welzijn ligt de nadruk op ondersteuning van het professionele handelen in algemene zin, de behandeling van eet- en slikproblemen en de verbetering van stem en spraak.

Medische ethiek

De medische ethiek houdt zich bezig met het stimuleren van een op ethische gronden zo goed mogelijke uitvoering van de geneeskunde. Het fonds Zorg en welzijn heeft aandacht voor diverse ethische facetten, waaronder de expertise van de ethicus, aspecten van ‘goede zorg’, de beantwoording van algemene ethische vragen/ethische vragen die spelen in specifieke medische sectoren, morele keuzesituaties en – uiteraard – moreel beraad. Veel van deze onderwerpen komen aan bod in het door Van Gorcum uitgegeven Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek (TGE).

Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe, en naar schatting zal ons land in 2040 circa 4,6 miljoen 65-plussers tellen. Door de vergrijzing, en de daarmee samenhangende lichamelijke en psychosociale zorgbehoeften, worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg en medische ondersteuning en/of begeleiding. Bij de titels van het fonds Zorg en welzijn is er aandacht voor zaken als morele problemen, aspecten van eenzaamheid / vereenzaming, welzijn, welbevinden, levenswaardering en, niet op de laatste plaats, de psychische gesteldheid van de oudere.

Preventieve gezondheidszorg

Bij de preventieve gezondheidszorg ligt de nadruk op het voorkomen van ziekte. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen primaire preventie (zorgen dat de ziekte geen kans krijgt), secundaire preventie (het vroegtijdig opsporen van afwijkingen of ziekten) en tertiaire preventie (het voorkomen van een recidive). In het fonds Zorg en welzijn ligt het accent op de beide eerstgenoemde preventievormen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer gezondheidsvoorlichting en vaccinatie (primaire preventie) en – met name binnen de jeugdgezondheidszorg – vroegtijdige onderkenning van gezondheidsproblemen (secundaire preventie).

Psychiatrie

De psychiatrie beoogt het psychisch lijden ten gevolge psychiatrische aandoeningen te verlichten en het psychisch welbevinden van de patiënt/cliënt en diens omgeving te vergroten. Sleutelbegrippen daarbij zijn ‘preventie’, ‘wetenschappelijk onderzoek’, ‘diagnostiek’ en ‘behandeling’. Binnen het fonds Zorg en welzijn is voor genoemde aandachtsgebieden volop aandacht, waarbij er nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie (zie het betreffende item) en volwassenenpsychiatrie. Het door Van Gorcum uitgegeven tijdschrift Deviant is een onafhankelijk tijdschrift voor vernieuwing en democratisering van de geestelijke gezondheidszorg en de aangrenzende gebieden.

Psychologie

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven en het gedrag van mensen, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Binnen het fonds Zorg en welzijn ligt het accent op het gedrag van de zieke mens, zowel in algemene zin – bijvoorbeeld in de uitgaven Gezondheidspsychologie bij patiënten en het Handboek psychologische Interventies bij chronisch-somatische aandoeningen – als onder specifieke medische omstandigheden, zoals in Psychologische patiëntenzorg in de oncologie en Angst voor de tandarts.

Tandheelkunde

De tandheelkunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende structuren. Het kent diverse deeldisciplines, waaronder de orthodontie, de kaakchirurgie/mondheelkunde, de implantologie en de behandeling van aandoeningen van het kaakgewricht. Veel van deze onderwerpen zijn terug te vinden in het standaardwerk MKA-chirurgie. Daarnaast zijn er binnen fondsonderdeel titels te vinden over spoedeisende geneeskunde in de tandheel-kundige praktijk, over pathologische angst voor de tandarts en over oncologie voor de tandheelkundige praktijk.

Verpleegkunde

De verpleegkunde – de leer van het verplegen – is onderverdeeld in de basisverpleegkunde, differentiaties en specialisaties. In het fonds Zorg en welzijn ligt de focus nadrukkelijk op de differentiaties, waaronder geriatrische verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde en verpleegkunde in de gehandicaptenzorg. In de meeste gevallen zijn deze onderwerpen onderdeel van boeken over de betreffende medische specialismen: geriatrie, psychiatrie, gehandicaptenzorg. In een enkel geval is hieraan of aan een verpleegkundige methodiek
een aparte titel gewijd: Neurologie voor verpleegkundigen, respectievelijk Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model.

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl